KMR

De Kindermedezeggenschapsraad
OBS De Bron heeft een Kindermedezeggenschapsraad (KMR). Hierin zitten kinderen die de belangen van de leerlingen op school behartigen.

Wat zijn de bevoegdheden van de KMR?
De KMR heeft eenmaal per jaar de gelegenheid om met de medezeggenschapsraad (ouder- en personeelsgeleding) de algemene gang van zaken op school te bespreken.

Daarnaast mag de KMR in overleg met de directie maximaal zes keer per jaar onder schooltijd bijeen komen om onderling en met de directie diverse onderwerpen te bespreken.

De KMR mag over alle aangelegenheden van de school spreken. Daarbij is bescherming van personen en individuele belangen gegarandeerd. De KMR mag voorstellen doen of haar standpunten bekend maken aan directie, team, MR of bestuur. De directie houdt de KMR op de hoogte van wat er met hun voorstellen gebeurt.
Zo kan er onder andere gesproken worden over de speelplaats, het gebouw, acties voor een goed doel, de leesmethode of de omgangsregels. De kinderen stellen vragen aan de directie, geven hun mening en ondernemen stappen om het een en ander bekend te maken bij andere kinderen.