Hoe wij werken

Onderwijs gedurende de dag

Tik op een afbeelding voor meer info.

Welbevinden

Kinderen krijgen de kans om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken. We bouwen samen met de kinderen aan het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de kinderen, zo maken wij ze sterk.
Lees meer

desktop

Nieuwsgierigheid

Door te kijken naar de leermogelijkheden van een kind, en het onderwijs hier zo goed mogelijk op af te stemmen, krijgen de leerlingen een aanbod dat bij hen past. Dat leert wel zo fijn! Daarnaast wakkeren we de nieuwsgierigheid extra aan met aantrekkelijk materiaal, interessante thema’s en afwisselende werkvormen.
Lees meer

Zelfverantwoordelijkheid

Kinderen leren zelfsturing te geven aan hun eigen leerproces. Ze zijn actief tijdens het leren en krijgen feedback van leraren of medeleerlingen.
Lees meer

Samenwerken

Samenwerken om met en van elkaar te leren en zelfvertrouwen op te bouwen. Dat doen we gedurende de dag op zoveel mogelijk momenten.
Lees meer

Welbevinden
Gedurende de dag praten we met elkaar over emoties, leren we de kinderen relativeren, leren we ze kijken achter het gedrag van anderen. Zo worden ze sociaal weerbaarder, en gaan ze sterker in hun schoenen staan. Door middel van de 8 symbolen van de Fidesmethodiek maken we gedrag bespreekbaar. Dit doen we wanneer het nodig is gedurende de dag.

Kopie-van-Kaartjes-taalgebruik!

Nieuwsgierigheid

Op De Bron gaan we niet uit van het gemiddelde leerling, we willen onderwijs op maat realiseren. Dit betekent op De Bron dat we er voor zorgen dat de leerlingen worden aangesproken op hun niveau door telkens te kijken wat een kind nodig heeft. Om dit te kunnen, geven de leraren op dezelfde momenten de instructies van rekenen, begrijpend lezen, lezen en andere vakken. Zo kunnen de kinderen instructie op maat ontvangen.
Leraren betrekken de leerlingen actief bij de instructie. De leraar doet eerst voor, daarna doet de leraar het samen met de leerlingen en daarna doet de leerling het zelf. Daarbij checkt de leraar telkens of de leerlingen het begrijpen. Sommige leerlingen hebben nog wat meer instructie nodig, dat kan, ze krijgen dan een verlengde instructie. 

Zelfverantwoordelijkheid

We willen de leerlingen leren om zelfstandig te worden en eigenaar van het eigen leerproces. Om dit te kunnen, moeten de kinderen zich wel bewust zijn van het eigen leerproces. Gedurende de dag voeren de leraren gesprekken met kinderen waarin ze vragen stellen over het plannen, het controleren en reflecteren van de taak. Ze doen dit aan de hand van de cirkel “denken om te leren’.

De zelfverantwoordelijkheid wordt ook ontwikkeld door de kinderen vanaf groep 1 te leren plannen van taken. In groep 1 tot en met 2 gebeurt dit aan de hand van een planbord en vanaf groep 3 hebben ze een dag- of weektaakbrief.

Samenwerken 

Leerlingen leren door samen te werken. Wanneer je een leerling iets uitlegt of als je samen een opdracht maakt, verwerk je het geleerde. Dit kan pas als je de instructie goed hebt begrepen. Door het controleren van het begrip tijdens de instructie weten we dat de leerlingen de taak kunnen maken. Na de instructie mogen de leerlingen zelf kiezen of ze dit alleen doen of samen in de klas of op het leerplein. 
In de onderbouw werken ze veel samen in hoeken. Deze hoeken worden bij elk thema weer helemaal aangepast door de leraren. Zo wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld.

Educatieve partners

Op de Bron zien we ouders als onze educatieve partners in de ontwikkeling van de leerlingen. Dit is mogelijk wanneer er sprake is van een goed onderling vertrouwen tussen school en ouders. Aan het begin van ieder schooljaar spreken we met ouders met onze wederzijdse verwachtingen uit. En gedurende het jaar kunnen ouders altijd bij de leraren terecht wanneer er vragen zijn rondom de ontwikkeling van het kind. Daarnaast vinden er drie maal per jaar oudergesprekken plaats. De eerste gesprekken zijn vooral gesprekken over de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de andere twee gesprekken wordt bekeken of de leerlingen de gewenste ontwikkeling hebben doorgemaakt. Leerlingen vanaf groep 5 zijn bij deze gesprekken aanwezig en maken samen met ouders en leraar afspraken over de ontwikkelpunten van de komende periode.

Op de pagina schooldocumenten vindt u nog meer informatie over ons onderwijs.