Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad is een raad die wettelijk is vastgesteld. In deze raad hebben zowel leraren als ouders zitting. De MR heeft als taak het bestuur en de directie te adviseren bij onderwijskundige zaken. Zoals bijvoorbeeld: vakantieregeling, schoolplan, formatieplan, etc. In sommige gevallen heeft de MR instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht.

De MR vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden aan de hand van een agenda met een aantal periodiek terugkerende punten. Verder worden ook actuele zaken behandeld, zoals bijvoorbeeld de verkeersveiligheid rond de school, zaken rond huisvesting, gebruik van leegstaande lokalen of noodzakelijke verbeteringen aan het schoolplan.

De 15 Platoo scholen hebben een Gezamenlijke MedezeggenschapsRaad (GMR). De GMR adviseert het bestuur en verleent instemming als het gaat om zaken die op school van toepassing zijn.

De Volgende personen maken deel uit van de MR:

Ouders
Rob Schobers (secretaris)
Rudy van Haandel (notulist)

Team
Anke van Sluijs (Voorzitter)
Kelly Boon
Jamie van Zelst (GMR afgevaardigde namens het team)

De vergaderdata voor schooljaar 2019/2020 zijn:
30 september 2019
18 november 2019
20 januari 2020 
23 maart 2020
9 juni 2020 (let op: dinsdag)
6 juli 2020

Alle vergaderingen zijn openbaar. U bent als ouder van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Aanvang: 20:00 uur in de aula.

De notulen zijn ter inzage bij Natasja Simons.