Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad is een raad die wettelijk is vastgesteld. In deze raad hebben zowel leraren als ouders zitting. De MR heeft als taak het bestuur en de directie te adviseren bij onderwijskundige zaken. Zoals bijvoorbeeld: vakantieregeling, schoolplan, formatieplan, etc. In sommige gevallen heeft de MR instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht.

De MR vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden aan de hand van een agenda met een aantal periodiek terugkerende punten. Verder worden ook actuele zaken behandeld, zoals bijvoorbeeld de verkeersveiligheid rond de school, zaken rond huisvesting, gebruik van leegstaande lokalen of noodzakelijke verbeteringen aan het schoolplan.

De 15 PlatOO scholen hebben een Gezamenlijke MedezeggenschapsRaad (GMR). De GMR adviseert het bestuur en verleent instemming als het gaat om zaken die op school van toepassing zijn.

De volgende personen maken deel uit van de MR
Ouders:
Daan Verhees (secretaris)
Rudy van Haandel (notulist)

Team:
Kelly Boon (Voorzitter)
Thijs Matheij

Vergaderdata MR:
3 oktober 2022 – aanvang 20.00u
21 november 2022 – aanvang 19.30u
16 januari 2023 – aanvang 19.30u
13 maart 2023 – aanvang 19.30u
22 mei 2023 – aanvang 19.30u
26 juni 2023 – aanvang 17.00u op een nog nader te bepalen locatie.

Alle vergaderingen zijn openbaar. U bent als ouder van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Deze vinden plaats in de aula of in het lokaal van groep 8, tenzij anders aangegeven.
De notulen zijn op te vragen via de voorzitter op kelly.boon@platoo.nl 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Monique Cortooms neemt deel aan de GMR namens het cluster waar obs De Bron deel van uit maakt. Zij vertegenwoordigd daar ook obs De Hasselbraam en het bestuurskantoor van PlatOO.