Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad is een raad die wettelijk is vastgesteld. In deze raad hebben zowel leraren als ouders zitting. De MR heeft als taak het bestuur en de directie te adviseren bij onderwijskundige zaken. Zoals bijvoorbeeld: vakantieregeling, schoolplan, formatieplan, etc. In sommige gevallen heeft de MR instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht.

De MR vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden aan de hand van een agenda met een aantal periodiek terugkerende punten. Verder worden ook actuele zaken behandeld, zoals bijvoorbeeld de verkeersveiligheid rond de school, zaken rond huisvesting, gebruik van leegstaande lokalen of noodzakelijke verbeteringen aan het schoolplan.

De 15 PlatOO scholen hebben een Gezamenlijke MedezeggenschapsRaad (GMR). De GMR adviseert het bestuur en verleent instemming als het gaat om zaken die op school van toepassing zijn.

De volgende personen maken deel uit van de MR:
Ouders
Daan Verhees (secretaris)
Daniƫlle van de Mortel (lid)

Team
Kelly Boon (voorzitter)
Thijs Matheij (lid)

Vergaderdata MR
2 oktober 2023, 15.15u, lokaal groep 6.
Tijdens de eerste vergadering worden de andere vergaderingen gepland.

Alle vergaderingen zijn openbaar.
Ouders/verzorgers van kinderen op De Bron zijn van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De notulen zijn op te vragen via mr.bron@platoo.nl

De volgende personen maken deel uit van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:
Ouders
Anke Schuurman (lid)

Team
Monique Cortooms (voorzitter)

Anke en Monique vertegenwoordigen in de GMR De Bron, De Hasselbraam en het bestuurskantoor van PlatOO.