Schooldocumenten

Onderwijskundig jaarplan
Ieder jaar schrijven we een jaarplan waarin onze doelen voor het komende schooljaar staan beschreven per kernwaarde.

Schoolondersteuningsprofiel
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven hoe de basisondersteuning op onze school vorm krijgt. We beschrijven hoe ons onderwijs is ingericht om alle leerlingen tot maximale ontwikkeling te laten komen. Daarnaast beschrijven we op welke manier we leerlingen begeleiden met een specifieke onderwijsbehoefte. 

Met dit plan willen we inzicht geven in de ondersteuningsstructuur van onze school en ons schoolbestuur. Op basis van deze informatie kunnen jullie een beeld vormen van de school en bepalen of deze in kan spelen op de onderwijsbehoefte van uw kind. 

Het schoolondersteuningsprofiel wordt herzien. Er komt een nieuw format vanuit het samenwerkingsverband Helmond-De Peel om de ondersteuning per school meer inzichtelijk te maken voor ouders. Wij verwachten dit plan in april 2023 te kunnen publiceren. Heeft u vragen over het schoolondersteuningsprofiel, leg dan contact met ons

Ontwikkelplan De Bron
Ieder schooljaar leggen we vast aan welke onderwijsontwikkelingen we werken. In het Ontwikkelplan De Bron staat aan welke verbeteringen we dit schooljaar werken.

Schoolgids