Schooldocumenten

Onderwijskundig jaarplan
Ieder jaar schrijven we een jaarplan waarin onze doelen voor het komende schooljaar staan beschreven per kernwaarde.

Schoolondersteuningsplan
In ons schoolondersteuningsplan hebben we beschreven hoe de basisondersteuning op onze school vorm krijgt. We beschrijven hoe ons onderwijs is ingericht om alle leerlingen tot maximale ontwikkeling te laten komen. Daarnaast beschrijven we op welke manier we leerlingen begeleiden met een specifieke onderwijsbehoefte. 

Met dit plan willen we inzicht geven in de ondersteuningsstructuur van onze school en ons schoolbestuur. Op basis van deze informatie kunnen jullie een beeld vormen van de school en bepalen of deze in kan spelen op de onderwijsbehoefte van uw kind. 

Schoolplan
Iedere school heeft de wettelijke verplichting eens in de vier jaar een schoolplan op te stellen. Een schoolplan dient als kwaliteitsdocument en vormt het uitgangspunt voor het onderwijs op o.b.s. De Bron. Tevens is het ook een middel om verantwoording te kunnen afleggen naar ouders toe, de omgeving en naar het schoolbestuur PlatOO en via de Onderwijsinspectie, naar de landelijke overheid toe.

Schoolgids